نسخه آزمایشی
۴۸۸ بازدید
اساتید رشته حقوق
نام نام خانوادگی
زین العابدین سجادی
هادی آب برین
مسلم واحدی
الهام محمدی
هادی بادلی
هاله حاتمی
رضا زیبائی
حجت  الله عطائی
محمد قربان فاطمی
محمدعلی ترکانلو
یونس سامی
محمد اصغرزاده
رسول رحیمیان کلاته بالی
اساتید رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات
نام نام خانوادگی
میترا عسگری طبری
شادی منفردی
مریم رحیمی
رامین وقارموسوی
حسن موفق
احسان جعفری
فرهنگ پدیداران مقدم
محمود پروین

 

اساتید رشته مدیرت امور فرهنگی
نام نام خانوادگی
احسان عباسی
مجید پورخیاط
صدیقه ربانی
علی رحیمی
هادی کاهانی مقدم
اساتید رشته های عمومی و مهارت مشترک
نام نام خانوادگی
محمدرضا رهنما
سمیه عطاردی
مهدی احمدزاده
صادق ملکشی
یزدان اعظمی فرد
نورعلی نوری
مریم یزدانپناه
رویا گوهری
مریم یوسفی طبری
سیده ام کلثوم سیدالنگی
مهدی مهدیار
علی اکبر نیا
علی میرزایی

 

بالا